Regulamin i polityka prywatności

 

Regulamin sklepu Papaver

Sklep internetowy pod adresem http://www.papaver.pl prowadzony jest przez Tomasz Bronowicki przy al. Adama Mickiewicza 3 / 1 w Bydgoszczy, numer NIP 7531907297, numer REGON 532428341 106282, wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, rachunek bankowy o numerze 51 1750 0012 0000 0000 3514 8396 (prowadzony przez Raiffeisen) zwanym dalej Administratorem.

Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania ze sklepu zwanego dalej Serwisem, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora oraz Użytkowników. Każdy Użytkownik może podejmować czynności związane z zakupem dowolnego towaru po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu.

§1 Informacje ogólne
1. Serwis prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę z wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.
2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana ?Klientem?.
3. Zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień są warunkiem świadczenia usług przez Serwis
4. Serwis oferuje produkty nowe, wolne od wad, w oryginalnych opakowaniach.
5. Zamieszczone w Serwisie zdjęcia towarów mogą nieznacznie różnić się wyglądem od oryginałów.
6. Wszelkie prawa do marek oraz znaków towarowych prezentowanych w Serwisie należą do ich właścicieli i objęte są ochroną wynikającą z przepisów polskiego oraz międzynarodowego prawa.
§2 Zamówienia
1. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie Serwisu, Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica oraz numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
2. W momencie złożenia zamówienia Klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z Administratorem
3. W przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych  – Administrator skontaktuje się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. W przypadku braku możliwości kontaktu Serwis może odstąpić od umowy sprzedaży.
4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu tpay.com lub po zaksięgowaniu płatności na koncie Administratora
5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia potwierdzane jest przez Serwis drogą mailową .
6. W przypadku braku zamawianego towaru, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi niezwłocznie na konto Klienta, z którego płatność została dokonana lub na inne wskazane przez Klienta konto bankowe) W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Administrator skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie całości zamówienia).
§3 Ceny towarów
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
2. Administartor zastrzega sobie prawo do zmian cen i opisów towarów znajdujących się w ofercie Serwisu.
3. Ceny produktów nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych. Wartość zamawianych towarów wraz z kosztami transportu widoczne są w formularzu na stronie internetowej Serwisu przed zakończeniem procesu zamówienia przez Klienta.
§4 Płatności
1. Sposoby płatności w Serwisie:
  • za pośrednictwem serwisu tpay.com
  • za pośrednictwem przelewu bankowego
2. Paragony dołączane są do każdego zakupu. W przypadku, gdy Klient chce otrzymać Fakturę VAT – jest  on zobowiązany przesłać za pośrednictwem formularza lub e-mailem właściwe dane firmy wraz z numerem NIP.
§5 Koszty i terminy dostawy
1.  Przesyłki dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty w zależności od wyboru Klienta przy składaniu zamówienia.
2. Serwis gwarantuje wysyłkę towaru wybranym w formularzu sposobem do 24 godzin od momentu zaksięgowania należności na koncie Administratora. Wyjątkiem są urlopy, o których administrator informuję klienta podczas składania zamówienia w Serwisie. Informacje o przerwach w działaniu zamieszczane są również na portalach społecznościowych.
3.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia leżących po stronie poczty lub firmy kurierskiej.
4. Niektóre z przedmiotów wymagają dłuższego czasu realizacji zamówienia, o czym Administrator informuje klienta w ramach Serwisu stosownym opisem na stronie opisowej kupowanego przez Klienta przedmiotu.
5. Do każdego zamówienia na terenie Polskił doliczany jest koszt dostawy w wysokości 30 zł.
6.  Koszt dostawy do innych krajów jest wyceniany według cennika Poczty Polskiej dla przesyłek priorytetowych.
§6 Zwroty
1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” Klient może zwrócić towar w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, bez podania przyczyny zwrotu.
2.  Warunkiem dokonania zwrotu jest odesłanie towaru w nienaruszonym stanie. Towar musi być kompletny z dowodem zakupu, posiadać oryginalne opakowanie, nie może nosić żadnych śladów użytkowania. Zwrot należności za odesłany towar dokonywany jest przelewem bankowym na nr rachunku podany przez Klienta w ciągu 7 dni od daty otrzymania zwracanego towaru. W takim przypadku Klient ponosi koszty odesłania towaru, które zostaną potrącone przez Serwis w momencie zwrotu należności.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość konsument powinien złożyć stosowne oświadczenie (link do wzoru oświadczenia). Oświadczenie można złożyć wysyłając e-mail na adres salon.papaver@wp.pl , lub drogą pocztową na adres: Salon Akademia Papaver Tomasz Bronowicki, al. Mickiewicza 3/1, 85-071 Bydgoszcz. Zwracany towar należy odesłać na adres: Salon Akademia Papaver Tomasz Bronowicki, al. Mickiewicza 3/1, 85-071 Bydgoszcz
4. Prosimy o dołączenie oryginału dowodu zakupu (paragon lub faktura), ułatwi nam to zaksięgowanie zwrotu.
§7 Reklamacje
1. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie zostało naruszone lub uszkodzone. Jeżeli przesyłka nosi ślady naruszenia lub uszkodzenia – należy sporządzić protokół w obecności kuriera lub pracownika poczty. Jest to niezbędne w przypadku dochodzenia roszczeń od przewoźnika.
2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien skontaktować się mailowo na adres salon.papaver@wp.pl w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towaru zamówionego z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany przedmiot, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.
4. W przypadku uznania reklamacji koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone na podany przez Kupującego nr rachunku bankowego w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
§8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
2.1 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
§9 Polityka Prywatności
1. Tomasz Bronowicki jako Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.
3. Osoby fizyczne nieprowadzące w ramach Serwisu działalności gospodarczej w celu rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu dostawy zamówienia, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Serwisie oraz hasła. W przypadku rejestracji osoby fizycznej korzystającej z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej w celu rejestracji wymaganymi danymi są: nazwa, pod którą podmiot ten zamierza występować w Serwisie oraz hasła, a także : imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer konta bankowego, pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego, numer NIP oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie powyżej wymienionych danych jest konieczne do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.
4. Administrator zapewnia Klientom, w szczególności, prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu, w tym celu obowiązany jest wysłać na adres email salon.papaver@wp.pl stosowną wiadomość. Administrator może odmówić usunięcia danych Klienta, jeżeli ten nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora, naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
5. Dane podawane przez Klienta są zbierane i wykorzystywane do realizacji zamówień, celów księgowych, prezentowania aktualnej oferty Serwisu drogą mailową (w przypadku wyrażenia zgody) oraz do kontaktowania się z Klientem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy sprzedaży w ramach Serwisu.
6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Użytkownika. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.